ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van ESPAVINO bv

Contactgegevens / adres maatschappelijke zetel:
ESPAVINO bv
Leuvensestraat 90
3051 Sint-Joris-Weert
België

M +32 495647106
info@espavino.be
www.espavino.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0430.694.351
Douane entrepot BE1B000039999 / BE1B000039900

Door het gebruiken van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker op deze website (‘klant / koper’), via mail, telefoon, beurzen en degustaties of op de maatschappelijke zetel. 
Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel / via mail of rechtstreeks aan ESPAVINO, houdt in dat de klant verklaart kennis te hebben genomen van, het aanvaarden van en zich akkoord te verklaren met de algemene verkoopsvoorwaarden.
De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden op hier bovenvermelde website en ter plaatse op de maatschappelijke zetel van ESPAVINO.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vastgestelde afwijkingen, zijn de huidige bepalingen van toepassing op al onze overeenkomsten die betrekking hebben op door ons te leveren goederen en diensten. 
Bijkomende voorwaarden van de klant worden aldus uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ESPAVINO aanvaard zijn.

Elk gebruik van de website www.espavino.be of elke bestelling of aanvraag bestemd voor ESPAVINO langs welk kanaal ook, houdt de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden in.
Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Consument: leeftijdbepaling / verantwoordelijkheid & alcohol

Wij verkopen geen alcoholische/sterke dranken aan respectievelijk 16/18 jarigen. Bij twijfel behouden wij steeds het recht voor om een identiteitsbewijs te vragen alvorens de bestelling te aanvaarden.
Met uw bestelling verklaart U hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. 
ESPAVINO verkoopt enkel aan: 
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
b. juridische entiteiten met zetel in België.

Bij de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ESPAVINO bv of rechthoudende derden.
Het is verboden (een gedeelte of gehele) afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESPAVINO. 
Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging, of verspreiding van voornoemde elementen is ten strengste verboden. 
Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
ESPAVINO probeert de ter beschikking gestelde informatie op deze website zo volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date te houden. 
Ondanks onze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal ESPAVINO dit zo snel mogelijk proberen recht te zetten.
ESPAVINO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren op info@espavino.be.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
ESPAVINO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
ESPAVINO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
ESPAVINO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of andere mogelijke vergissingen. 
Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.
De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. 
ESPAVINO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze dienst en de toepassing of interpretatie van onze Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.
Alle overeenkomsten van ESPAVINO, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan,  zijn onderworpen aan het Belgische Recht.
De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg, doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. 
In geval van enige betwisting of geschil, is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven bevoegd

Verkoopsvoorwaarden & prijzen

De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van ESPAVINO tot de volledige betaling door de klant er van. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering.
Al onze prijzen zijn inclusief BTW (21%), verpakkingsheffing en accijnzen, maar steeds exclusief verzend- of transportkosten.

De prijzen van onze producten zijn indicatief en verbinden ons niet.
De wijnen zijn slechts leverbaar zover onze voorraad strekt. 

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles/stuk, tenzij anders wordt aangegeven of in geval van proef- of geschenkpakketten en wijnproeverijen per pakket of wijnproeverij, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt.
De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de website, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en zolang de voorraad strekt. 
ESPAVINO heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typfouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u via email op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. 
Daarnaast kan ESPAVINO prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer,…).

Op evenementen op promotionele activiteiten kunnen speciale promotieprijzen van toepassing zijn die niet op de website vermeld staan. Deze prijzen of promoties zijn dan altijd vermeld op een aparte prijslijst, inclusief het feit dat deze prijzen gebonden zijn aan het evenement alleen.
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, neemt ESPAVINO contact met u op en bieden wij u eventueel een alternatief aan. In dat geval heeft u het recht uw bestelling te annuleren.

Voor B2B kunnen speciale kortingen toegekend worden op basis van hoeveelheden. Dit wordt dan gereflecteerd door een aparte offerte en de facturatie; de algemene voorwaarden blijven dan wel van toepassing.

Afhalen, leveren, verzenden & retourneren

Wij verzenden/leveren (voorlopig) enkel pakketten binnen België. 
De meeste bestellingen in België worden binnen de week geleverd, na ontvangst van na ontvangst van een volledig en correcte bestelling, en de betaling van het volledige verschuldigde bedrag (incl. leveringskosten).
Voor onze verzendingen werken wij samen met Sending Wines/DPD of  leveren we zelf aan huis.

Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant tijdens de bestelprocedure.
De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli’s te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hierover geen discussie meer mogelijk. 
De klant is steeds verplicht bij wijziging van adres, ESPAVINO hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. 
ESPAVINO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 
Wanneer uw bestelling niet op voorraad is, wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet aanvaardbaar zijn, kan u de bestelling annuleren.

Uiteraard kan een bestelling ook steeds worden afgehaald in onze winkel, Leuvensestraat 90, 3051 Sint-Joris-Weert, op vrijdag van 16 tot 18u30 en op zaterdag van 11 tot 18u30. 
Ook geen enkel probleem indien u op een ander moment wenst langs te komen, neem dan even contact op om een afspraak te maken.

ESPAVINO doet al het mogelijke om de bestelling klaar te hebben voor het gekozen moment van afhaling. Wij vragen om uw begrip indien dat uitzonderlijk niet tijdig zou kunnen gebeuren en de klant even dient te wachten bij de afhaling. 
Mocht uw bestelling of een deel ervan niet op voorraad zijn dan nemen wij contact met u op omtrent de levertijd.

Verzend- en Transportkosten

De verzend- of transportkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon. De verzendkosten worden berekend op basis van het aantal flessen/gewicht en het leveringsadres.

Klantenservice

Wanneer u een vraag heeft met betrekking tot de web shop, onze producten of diensten, kan u ons steeds contacteren via e-mail: info@espavino.be

Verzakingsrecht

Indien de bestelde en/of geleverde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen beschikt de koper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om ESPAVINO mee te delen dat hij/zij van de aankoop afziet. (uitgezonderd gepersonaliseerde goederen en/of diensten)
Indien de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, dient hij/zij dit direct mee te delen per email aan info@espavino.be. 
De koper kan de goederen, na overleg met ESPAVINO, binnen veertien (14) dagen na de ontbinding zelf terugbrengen op volgend adres: Leuvensestraat 90, 3051 Sint-Joris-Weert, onder de volgende voorwaarden:

1. de klant dient zich per email in contact te stellen met de klantendienst info@espavino.be 
2. enkel volledige dozen en onbeschadigde, ongeopende (volle) flessen in de originele verpakking komen voor terugname in aanmerking, tenzij het gaat om wijnen met een defect (lees verder bij paragraaf ‘niet zichtbare gebreken’).
3. de klant mag uit slechts één doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie
4. overhandiging van de originele bestelbon of factuur met leveringsnota van de verzendingsdienst. 

Indien aan alle hierboven gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag (excl. verzending) teruggestort aan de klant binnen 30 dagen na terugname door ESPAVINO, op de door de klant aangeduide bankrekening, of bij afwezigheid hiervan op de bankrekening die de initiële betaling aan ESPAVINO heeft verricht. De gefactureerde verzendkosten blijven echter bij terugname van de goederen steeds ten laste van de klant.

Klachtenprocedure.

Niettegenstaande wij ons best doen om uw bestelling veilig &  correct aan te leveren, kan het steeds gebeuren dat u een klacht heeft over een product dat u van ons heeft ontvangen. 
Mogen wij u in dit geval vragen de onderstaande procedure te volgen :
uw klacht per e-mail aan ons kenbaar te maken, en dit binnen de 7 dagen na ontvangst.

Beschadiging bij levering

Indien het gaat om een beschadiging aan het pakket en/of van één/ meerdere producten, dient de klant onmiddellijk na levering voorbehoud te maken, zo niet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. 
De klant dient tevens binnen 3 dagen na ontvangst ESPAVINO hiervan per email op de hoogte te brengen.

We vragen u eveneens ons een drietal foto’s te bezorgen  :

  • Een foto van het pakket in zijn geheel, waarbij u zorgt dat het pakketlabel zichtbaar is
  • Een foto van het geopende pakket met zichtbare inhoud
  • Een detail foto van de concrete schade. 

Niet zichtbare gebreken

Klachten betreffende niet zichtbare gebreken of de kwaliteit van de wijn, krijgen enkel een positief gevolg indien u ons de bewuste fles/flessen (zo vol mogelijk) en met originele kurk) terugbezorgd, en indien deze klacht door ons gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de koper recht hebben op een nieuwe fles wijn van hetzelfde type, indien die nog beschikbaar is. 

ESPAVINO ruilt in volgende gevallen géén slechte flessen om: 
– wijnen die slecht zijn geworden door té lange of foute bewaring (bv. frisse witte wijn die 5 jaar of ouder is, te warme temperaturen)
– wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (rechtop bewaard in een té droge en té warme bergplaats)
– wijnen die niet bij ESPAVINO aangekocht werden 

Betreffende uw eventuele klachten willen wij u laten weten dat:
overeenkomstig het privacy beleid alle klachten vertrouwelijk behandeld worden.
Alle klachten ernstig worden genomen en dat u van ons binnen de 7 werkdagen een reactie mag verwachten.
Wanneer uw klacht terecht is, zal er uiteraard het nodige gevolg aan worden gegeven.
Indien we niet tot een vergelijk komen dan kan u zich steeds wenden tot een neutrale derde partij. 

Geschillen oplossen via het ODR-Platform.

ODR staat voor “Online Dispute Resolution”. Consumenten en ondernemers kunnen er informatie vinden over de verschillende mogelijkheden om hun geschillen buitengerechtelijk te regelen. Daarnaast kunnen zowel consumenten als ondernemingen op de website een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Over het algemeen zijn die procedures eenvoudiger, sneller en goedkoper dan een rechtszaak. Belangrijk is dat deelname aan het ODR-systeem steeds op vrijwillige basis gebeurt. Indien de onderneming of de consument weigeren mee te werken dan zal het geschil nog steeds voor de rechtbank moeten geregeld worden.
Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden: ‘Het Belgisch recht’ is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd. 

Garantie – Retourrecht

ESPAVINO behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van de reeds betaalde goederen om te ruilen, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt. Er kan geen terugbetaling gebeuren van gepersonaliseerde goederen of diensten.
Indien een product wordt geretourneerd dat beschadigd is door een aan de koper toe te rekenen handeling of nalatigheid, zal ESPAVINO de koper hiervan schriftelijk of per email in kennis stellen. 
ESPAVINO heeft het recht om de waardevermindering van het product – als gevolg van deze schade van het aan de koper verschuldigde gedeelte – in te houden.

Facturen en betalingen

ESPAVINO biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan: 
Indien de klant de wijn zelf komt ophalen kan er op dat moment contant of met bancontact, Visa of Mastercard betaald worden. 
Bij levering dient de klant steeds vooraf te betalen via overschrijving. Vanaf een tweede bestelling kan U ook kiezen om gewoon na levering de factuur te betalen. Dit dient dan te gebeuren meteen na ontvangst van de wijn. Een eerste bestelling wordt steeds vooraf betaald, tenzij expliciet anders overeengekomen. 

Overschrijvingen dienen te gebeuren op het door ESPAVINO opgegeven bankrekeningnummer:  IBAN BE43 7343 9904 7501, BIC: KREDBEBBXXX

In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur.

Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan ESPAVINO te worden gemeld. Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid, behoudt ESPAVINO zich het recht voor bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat ESPAVINO tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.
Bij niet-betaling op de vervaldag worden de factuurbedragen van rechtswege vermeerderd met een verwijlintrest van 12% per jaar en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Los van de verwijlintresten wordt, bij niet betaling van het totaalbedrag van de factuur op de vervaldag van de factuur, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling bijkomend verhoogd met 10% met een minimum van 75,00€ excl. btw.
Een adreswijziging vormt geen geldige reden om niet kennis te kunnen nemen van de factuur of niet tijdig klacht te kunnen indienen.

Eigendomsrecht

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van ESPAVINO zolang zij niet volledig betaald werden (wet van 12 mei 1980), zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goede huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door ESPAVINO. 

Overmacht

ESPAVINO is nooit aansprakelijk voor overmacht situaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lockdown, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelde, e.d.) die ertoe zouden kunnen leiden dat ESPAVINO niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel ESPAVINO steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat ESPAVINO tot schadevergoeding gehouden is.

Privacybeleid

ESPAVINO hecht belang aan uw privacy en garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. 
Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. 
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie), met uitzondering van de hierna vermelde gevallen.

De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven email adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de email communicatie tussen hem ESPAVINO de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn email adres regelmatig op nieuwe post te controleren.
De gegevens die wij u vragen wanneer u zich registreert of bij ESPAVINO een bestelling plaatst, hebben wij nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe uw bestellingen snel en correct te verwerken. De gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op uw wensen en voorkeuren in te spelen.
Uw persoonlijke gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van andere ondernemingen waar ESPAVINO mee contracteert teneinde de dienstverlening aan onze klanten operationeel te kunnen verzorgen (de koerierdienst die eventueel uw bestelling komt leveren heeft bijvoorbeeld uw adres nodig). 
Uw persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij de klantendienstverlening van ESPAVINO.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ESPAVINO, gratis een afschrift bekomen van uw persoonsgegevens die wij ter onze beschikking hebben. 
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
ESPAVINO kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. 
Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.